Channable

Amazon is de grootste online marktplaats ter wereld. Bol.com de grootste generieke marktplaats in Nederland en Vlaanderen. Terwijl u met de verkoop via uw eigen kanalen (waaronder de eigen webshop) kan bouwen aan een duurzame relatie met uw klanten, doen de meeste webshops er goed aan om tenminste het potentieel van online marktplaatsen zoals Amazon te onderzoeken. Deze marktplaatsen hebben een bereik dat vele malen groter is dan die van een enkele producent of retailer. Meestal stellen generieke platforms (zoals Woocommerce of Shopware) u zelf ook in staat om de productendatabase te exporteren naar een marktplaats. Middels een zogenaamde feed, voedt u dan de listing op bijvoorbeeld Amazon. Omdat de meeste verkopers via meerdere marktplaatsen verkopen, is het meestal efficiënter op de verschillende systemen aan elkaar te koppelen middels een tussenpartij. Met Channable orchestreert u eenvoudig meerdere product feeds naar verschillende platformen.

Het hart van een webshop bestaat uit een nauwkeurig opgebouwde productendatabase, inclusief commerciële beschrijvingen, gestructureerde productkenmerken, productfoto’s en video’s. Deze database combineert meestal informatie uit verschillende systemen (een ERP, mediabibliotheek, ..) en intensief commercieel contentbeheer.

Wanneer u slechts een klein gamma met weinig veranderingen heeft, op een enkele marktplaats, dan kopieert u de informatie uit uw productendatabase waarschijnlijk het beste handmatig. Beschikt u over een groter gamma, dat frequent wijzigt en welke u naast Amazon ook op andere platformen wenst te publiceren, dan loont het vaak om publicatie naar andere systemen te automatiseren.

SAMENGEVAT

Wanneer u beschikt over een webshop en parallel verkoopt via meerdere marktplaatsen, dan is het meestal efficiënter op de verschillende systemen aan elkaar te koppelen middels een tussenpartij zoals Channable. Via Channable orchestreert u eenvoudig meerdere product feeds naar verschillende platformen. Via een API kunnen de marktplaatsen andersom ook gekoppeld worden voor binnenkomende bestellingen.

Via marktplaatsen beschikt u vaak over een heel scala aan werkinstrumenten om de door u ontvangen bestellingen te kunnen afhandelen. Wanneer het dagelijkse verkoopvolume via een marktplaats een bepaald volume behaalt, dan is het voor de meeste webshops echter wenselijk om de afhandeling van bestellingen efficiënter in te richten.

Om uw interne proces te vereenvoudigen kunnen we de database met de bij Amazon ontvangen bestellingen koppelen met de database toegankelijk via uw persoonlijke verkoopomgeving van uw e-commercesysteem. Vaak bieden marktplaatsen hiervoor een zogenaamde API (Application Interface, een gestandaardiseerde manier voor koppelingen). Deze API’s kennen echter ook beperkingen. Zo kunnen specifieke uitzonderingsprocessen (zoals annuleringen en de afhandeling van vragen) soms nog niet worden geautomatiseerd middels een koppeling.