Algemene voorwaarden  1. Home

  2. Over ons
  3. Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle interacties tussen u en EMAKERS. Veranderingen en betwistingen moeten schriftelijk gebeuren. Indien u iets bestelt, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Als bepaalde onderdelen van de algemene voorwaarden gewijzigd of vervangen worden, blijven de overige onderdelen gewoon geldig. Als een situatie niet voorkomt in de algemene voorwaarden, wordt die in dezelfde lijn behandeld.

2. OFFERTE

Een aanbod van EMAKERS is altijd vrijblijvend en vervalt automatisch binnen 30 dagen. Een aanbod is ongeldig als duidelijk is dat het een vergissing of verschrijving bevat.

Alle prijzen zijn in euro’s. EMAKERS mag ten aller tijden, met een minimale termijn van drie kalendermaanden voor aanvang, de geldende tarieven aanpassen voor operationele activiteiten. Als u hier niet mee akkoord gaat kan u binnen 30 dagen de overeenkomst beëindigen.

3. VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Ontvangen gegevens worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze gevraagd zijn. Beide partijen verklaren nadrukkelijk de privacywetgeving van de markten waarop de samenwerking betrekking heeft te volgen.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle eigendomsrechten van ontwikkeld materiaal zijn van EMAKERS, diens licentiegevers of toeleveranciers. EMAKERS geeft u het recht om de ontwikkelde programmatuur te gebruiken in uw eigen bedrijf of organisatie. Het kan zijn dat dit gebruik wordt beperkt tot een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen. Uw gebruiksrechten mogen niet worden doorgegeven aan derden. EMAKERS is niet verplicht om u inzage te geven in de de originele programmatuur en technische documentatie.

U behoudt het kosteloze gebruiksrecht van de programmatuur na (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

EMAKERS zal de overeenkomst te goeder trouw uitvoeren en volgt de code of conduct van de Federatie van webbureaus (Feweb) die u kan vinden op www.feweb.be.

Als EMAKERS op verzoek/ met instemming extra werkt buiten de overeenkomst, zullen haar gebruikelijke tarieven gelden en eventuele vertragingen plaatsvinden.

EMAKERS is nooit verplicht om extra te werken en kan ook vragen om een afzonderlijke overeenkomst voor dat extra werk. De huidige overeenkomst wordt echter niet automatisch stopgezet bij meerwerk.
Bij uitvoering in fasen kan EMAKERS de volgende fase uitstellen tot de vorige fase schriftelijk door u werd goedgekeurd.

EMAKERS behoudt zichzelf ten aller tijden het recht om medewerkers op uw project te vervangen.

6. GARANTIE EN SUPPORT

EMAKERS garandeert geen foutloze werking van de programmatuur. Technologie ontwikkelt in een sneltreinvaart, waardoor het praktisch onmogelijk is om programmatuur te ontwikkelen voor ieder type besturingssysteem, apparaat, scherm of browser. EMAKERS ontwikkelt voor de meest populaire interfaces. Mogelijk werkt uw digitaal aanbod echter niet met ieder systeem.

EMAKERS stelt u in staat zelfstandig of onder begeleiding een acceptatietest uit te voeren gedurende een periode van veertien dagen na aflevering, waarbij de programmatuur enkel door u wordt getest en dus nog niet ingezet wordt in een operationele omgeving. De testresultaten worden gestructureerd en schriftelijk aan EMAKERS gerapporteerd.

De programmatuur is officieel geaccepteerd wanneer u geen acceptatietest uitvoert, op de eerste dag na de testperiode, na herstelling van de gerapporteerde foutmeldingen, als voor acceptatie (in de testperiode) de programmatuur al operationeel werd ingezet of als in het testrapport slechts kleine fouten staan die het gebruik niet verhinderen, of aspecten die subjectief beoordeeld kunnen worden (zoals vormgeving). De programmatuur kan ook in fasen/onderdelen worden geaccepteerd.

Fouten in de programmatuur die binnen drie maanden na aflevering schriftelijk worden gemeld worden gratis door EMAKERS hersteld, met uitzondering van gebruiksfouten, fouten die niet aan EMAKERS te wijten zijn en fouten die bij de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. EMAKERS kiest zelf waar het herstel zal plaatsvinden.

De garantie vervalt als u (zonder schriftelijke toestemming van EMAKERS) wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen.

EMAKERS kan open source componenten gebruiken en staat niet in voor fouten in die systemen. Ook fouten in programmatuur van andere derden valt niet onder de garantie van EMAKERS. Voor programmatuur van derden gelden hun voorwaarden, die ingekeken kunnen worden bij EMAKERS. EMAKERS zal fouten in de programmatuur van derden zo snel mogelijk doorgeven. De mate van oplossing en oplossingssnelheid kan echter verschillen per partij.

Indien u een onderhoudsovereenkomst heeft met EMAKERS, dan wordt u geacht fouten zo snel mogelijk te melden aan EMAKERS, die daarna het onderhoud zo goed mogelijk zal uitvoeren. Dataconversie of het herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens zijn niet inbegrepen in een onderhoudsovereenkomst. EMAKERS is niet verplicht u een onderhoudsovereenkomst aan te bieden.

7. BETALING

Facturen dienen binnen 15 dagen na de vervaldatum zijn betaald. Vertragingen en de gevolgen daarvan worden steeds door u vergoed, met een nalatigheidsintrest van +3% vanaf de vervaldag van de factuur vermeerderd met eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten. EMAKERS mag zonder verwittiging onmiddellijk stoppen met de dienstverlening tot u heeft betaald.

U kan een factuur binnen 5 dagen betwisten bij EMAKERS. U blijft dan wel verplicht om die tijdig te betalen. EMAKERS kan ook na levering van een deel van de bestelling een factuur opsturen. EMAKERS kan vragen om een voorschot en/of een waarborg.

8. TUSSENTIJDSE ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

EMAKERS mag de verplichtingen of de overeenkomst stopzetten of pauzeren als:

  • u de overeenkomst niet respecteert
  • ze om goede redenen vreest dat u de verplichtingen niet zal nakomen of als u hier geen of onvoldoende waarborg voor kan bieden
  • u vertraging oploopt waardoor EMAKERS haar verplichtingen niet kan nakomen
  • EMAKERS door overmacht de overeenkomst niet kan nakomen
  • u niet vrij over uw eigen geld kan beschikken (faillissement, beslaglegging,…)
  • een bestelling door u 90 dagen ‘on hold’ staat

EMAKERS moet hiervoor geen schade- en kostenvergoeding betalen. Als de stopzetting door uw toedoen gebeurt, wordt een schadevergoeding gevraagd voor (in)directe kosten.

Als de overeenkomst wordt stopgezet mag EMAKERS onmiddellijk de contractueel nog te betalen sommen opeisen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Technologie verandert in hoogtempo en cyber criminaliteit is groter dan ooit tevoren. EMAKERS zal voldoende maatregelen treffen voor databescherming, maar zal ook nooit honderd procent zekerheid kunnen bieden. Partijen delen eventuele functionerings- of beveiliginsproblemen proactief wanneer deze ontdekt zijn.

U moet zelf (inter)nationale wet-en regelgeving naleven. Als u daar fouten maakt, eventueel voortkomende uit uw digitale activiteiten, dan biedt EMAKERS daar nooit een schadevergoeding voor.

De inhoudelijke correctheid van uw digitaal aanbod, zoals productspecificaties en prijzen, zijn de verantwoordelijkheid van de klant, ook wanneer deze door EMAKERS wordt onderhouden.

Als EMAKERS de overeenkomst schendt, wordt enkel de directe schade vergoed tot maximaal de overeengekomen prijs in de overeenkomst (zonder BTW- en verzendkosten). Indirecte schade wordt nooit vergoed. Schade moet gemeld worden binnen 12 maanden. Voor u een schadevergoeding eist moet u EMAKERS schriftelijk op de hoogte brengen en haar tijd geven om oplossingen te zoeken.

10. OVERMACHT

Bij overmacht is EMAKERS niet verantwoordelijk voor vertragingen enz. Overmacht is alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EMAKERS geen invloed heeft, bijvoorbeeld brand, natuurrampen, oorlog, hacken van een server, stakingen.

De overeenkomst kan dan geheel of gedeeltelijk stopgezet of gepauzeerd worden zonder verplichte schadevergoeding. Als sommige delen van de overeenkomst toch uitgevoerd werden, worden aparte facturen gemaakt.

11. NIET-OVERNAME PERSONEEL

Tijdens de overeenkomst en tot 1 jaar na beëindiging mag u geen medewerkers van EMAKERS (in)direct inschakelen zonder overleg met EMAKERS. Inbreuk wordt bestraft met ten minste €100.000 per schadegeval.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Enkel Belgisch recht is steeds van toepassing, ook wanneer delen van de overeenkomst in het buitenland worden uitgevoerd of een partij daar woont, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het Weens koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

13. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

U vindt de voorwaarden op de website van EMAKERS (www.emakers.be), de Nederlandse tekst zal steeds gebruikt worden om bepalingen uit te leggen.

14. SLOTBEPALINGEN

Door deze voorwaarden te aanvaarden wordt geen rechtsvorm van partnerschap opgericht.

Deze voorwaarden vervangen alle vorige overeenkomsten en worden integraal goedgekeurd.

Onderworpen aan en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Rechtbanken van Kortrijk, m.n. de Vrederechter van Kortrijk, zijn bevoegd.